Zgjedhja është bërë për seks në kerr dhe per gazep!