Për ta mbajtur faqen tonë të përditësuar me porno të forta dhe relevante, ne kemi një pyetje për ju! A duhet të postojmë porno të huaj përveç porno shqiptare? Jepni mendimin tuaj më poshtë në sondazh!


To keep our porn site up to date and relevant, we have a question for you! Should we post foreign porn, beside Albanian porno? Give your opinion below in the poll!

[ays_poll id=4]